Monitoring Sanitarny

DDD Robak

Monitoring sanitarny

MONITORING

Oferujemy monitoring sanitarny, jest to usługa mająca na celu monitorowanie stanu owadów oraz gryzoni w danym obiekcie. Usługa ta jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych związanych z przemysłem spożywczym piekarnie, masarnie, restauracje itp.

Usługa ta daje nam jasny sygnał, co się dzieje w danym obiekcie i jakie zagrożenia ze strony insektów mogą występować, jest to także pozytywny sygnał dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej pokazujący ze właściciel lub zarządcą danego obiektu jest świadomy płynących zagrożeń ze strony owadów i gryzoni. Co przekłada się na dobre relacje z w/w instytucją.

W skład takiej usługi wchodzi, – co miesięczna inspekcja naszych pracowników zainstalowanego sprzętu (w przypadku owadów jest to niezmiernie ważne by były one regularne).

Prowadzenie księgi sanitarnej oraz uzupełnianie jej na bieżąco.

Przeprowadzanie oprysków profilaktycznych lub jeśli jest to konieczne opryski interwencyjne.

Unia Europejska wydała odpowiednie dyrektywy

Dyrektywa93/43/EEC z dnia 14 czerwca 1993 w celu poprawy stanu sanitarnego a od 1996 r. wprowadziła obowiązek stosowania w państwach członkowskich zasad HACCP ( Analiza Zagrożeń i krytycznych Punktów Kontroli) w sektorze produkcji żywności. Rozporządzenie Rady Europy 178/2002 rozszerzyło ten obowiązek na produkcję wstępną(pierwotną) od poziomu gospodarstwa rolnego obejmując cały łańcuch żywnościowy (od pola do stołu).

W produkcji pierwotnej (hodowla, rolnictwo, rybołówstwo, myślistwo) dopuszcza się stosowania GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna). Jednocześnie została bardzo wyraźnie wyartykułowana zasada odpowiedzialności producenta za produkt szczególnie w zakresie jego bezpieczeństwa.

Rozporządzenie (WE) nr. 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych obowiązuje od 01.01.2006 r. dotyczy środków i warunków niezbędnych do kontroli zagrożeń zapewnienia zdatności do spożycia przez ludzi środków spożywczych uwzględniając ich zamierzone użycie.

Głównym celem wymienionych rozporządzeń określających ogólne i szczegółowe zasady higieny jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności miedzy innymi przed wszelkiego typu szkodnikami.

Każde przedsiębiorstwo sektora spożywczego w ramach sieci produkcji i dystrybucji żywności i powinno zapewnić, że bezpieczeństwo tych produktów pozostaje nienaruszone. Zaliczają się do tego działania zabezpieczające Firmę przed insektami, gryzoniami i stałe ich kontrolowanie. Prowadzona dokumentacja będzie dowodem dla jednostek kontrolnych, że obiekt jest w pełni bezpieczny.

Oferujemy monitoring sanitarny, jest to usługa mająca na celu monitorowanie stanu owadów oraz gryzoni w danym obiekcie. Usługa ta jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych związanych z przemysłem spożywczym piekarnie, masarnie, restauracje itp.

Usługa ta daje nam jasny sygnał, co się dzieje w danym obiekcie i jakie zagrożenia ze strony insektów mogą występować, jest to także pozytywny sygnał dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej pokazujący ze właściciel lub zarządcą danego obiektu jest świadomy płynących zagrożeń ze strony owadów i gryzoni. Co przekłada się na dobre relacje z w/w instytucją.

W skład takiej usługi wchodzi, – co miesięczna inspekcja naszych pracowników zainstalowanego sprzętu (w przypadku owadów jest to niezmiernie ważne by były one regularne).

Prowadzenie księgi sanitarnej oraz uzupełnianie jej na bieżąco.

Przeprowadzanie oprysków profilaktycznych lub jeśli jest to konieczne opryski interwencyjne.